Sira in Czech

Arkview (Basic) - Summer 2022 Live Class!

This class is included in our Arkview, Arkview+ and Free package.

This is a Spring 2022 live class. The class timing for this course will be Sundays from 11:00 AM - 12:00 PM EST.

The Noble Life of The Prophet Muhammad

Cílem tohoto kurzu je seznámit studenty se základní dějovou osou a nejdůležitějšími událostmi života Proroka Muhammada, kéž na něm spočine Boží mír a požehnání, a také je seznámit s klasickou islámskou vědou, arabsky zvanou „Síra”, která zkoumá Prorokův svatý život. Cílem kurzu tedy není pouze předávání faktů o Prorokově svatém životě, nýbrž je jím také výuka metodologie práce s prameny, ze kterých Prorokův život studujeme. Každá hodina bude obsahovat přednášku a na jejím konci bude prostor pro debatu, studenti budou moci pokládat dotazy i během hodiny. Studentům bude v průběhu kurzu poskytnut přístup k různým studijním materiálům v různých jazycích.

The aim of this course is to acquaint students with the basic story-line and the most important events in the life of the Prophet Muhammad, may God's peace and blessings be upon him, and also to acquaint them with classical Islamic science, in Arabic called "Sira", which studies the Prophet's holy life. The aim of the course is not only to convey facts about the Prophet's holy life, but also to teach the methodology of working with the sources from which we study the Prophet's life. Each lesson will include a lecture and at the end there will be a space for a debate, students will be allowed to ask questions during the lesson as well. Students will be given access to a variety of study materials in different languages during the course.

Jaký byl Prorok Muhammad?

On byl ten, který odpustil ženě, která snědla játra jeho zavražděného, milovaného strýce. On byl ten, který se modlil za své nepřátele a odmítl na ně sesílat kletby řka: „Byl jsem poslán pouze jako Milosrdenství.”. On byl ten, který povstal, když vešla jeho dcera Fátima do místnosti, a usadil ji s láskou a respektem na své místo. On byl ten, který nikdy neuhodil ženu, dítě ani služebníka a o kom jeho manželka řekla, že sám oddaně sloužil své rodině. On byl ten, který plakal pro hříchy svých následovníků a prosil pro ně za odpuštění. On je tím, koho každý, kdo upřímně studuje jeho život a charakter, miluje. On je Milosrdenstvím pro všechny světy.

What was Prophet Muhammad like?

He was the the one who forgave the woman who ate the liver of his murdered beloved uncle. He was the one who was praying for his enemies and who refused to send curses upon them, saying: “I was sent only as a Mercy.” He was the one who stood up when his daughter Fatima entered a room and he seated her on his place with love and respect. He was the one who had never hit a woman or a child or a servant and about whom his wife said that he himself was in dedicated service of his family. He was the one who cried for the sins of his followers and begged for their forgiveness. He is the one who is beloved to everyone who sincerely studies his life and character. He is the Mercy for all worlds.


Your Instructor


Kristián Yaseen Dembický
Kristián Yaseen Dembický

Brother Kristián Yaseen Muhammad Dembický is from the Czech Republic, is 24 years old and has accepted Islam when he was 18. Since his acceptance of Islam he has dedicated himself to studying Islam both in the traditional way as well as in the academia. He currently studies the classical Islamic sciences online and during his travels with a number of traditional Sunnī scholars from the Muslim world. Among his teachers are Shaykh Muhammad al-Yaqoubi al-Hasanī from Syria, Shaykh Fares Omran al-Huseinī from Syria, Shaykh Said al-Rāziqī al-Huseinī from Morocco, the Imam of the Grand Mosque of Granada, Shaykh Haamid Umar al-Waly and his son Shaykh Mustafa from Mauritania or Shaykh Abd al-Hameed Abd al-Mageed al-Dārmānī of Iraq or Shaykh Ali Keeler. He has had the honour of meeting with and benefiting from some of the most senior scholars alive such Shaykh Muhammad al-Yaqoubi, Shaykh Muhammad Shukayr, Shaykh Ahmad al-Fadil or Shaykh Abdurrahman ould Murabit al-Hajj. He is currently active in facing Islamophobia, participating in interreligious dialogue and teaching of Islam in the Czech Republic. He has been given permission for his calling to Islam by a number of scholars, among them Shaykh Muhammad al-Yaqoubi, Shaykh Ahmad al-Fadil or Shaykh Fares Omran. He also studies Arabic and Islamic Studies at the Charles University in Prague, where he has studied with some of the best Czech orientalists and islamologists. Brother Yaseen is an active artist, is fluent in 5 languages and loves travelling, nature, all types of books, perfumes, food, coffee and tea, deep discussions, strategy games, psychology, history, martial arts and many other things.

Bratr Kristián Yaseen Muhammad Dembický je z České republiky, je mu 24 let a islám přijal, když mu bylo 18. Od svého přijetí islámu se věnuje studiu islámu jak tradičním způsobem, tak na akademické půdě. V současné době studuje klasické islámské vědy online a během svých cest s řadou tradičních sunnitských učenců z muslimského světa. Mezi jeho učitele patří Shaykh Muhammad al-Yaqoubi al-Hasanī ze Sýrie, Shaykh Fares Omran al-Huseinī ze Sýrie, Shaykh Sa’īd al-Rāziqī al-Huseinī z Maroka, imám Velké mešity v Granadě, Shaykh Hāmid Umar al-Waly a jeho syn Shaykh Mustafa z Mauritánie, Shaykh Abd al-Hameed Abd al-Mageed al-Dārmānī z Iráku či Shaykh Ali Keeler. Měl tu čest setkat se s některými z nejprominentnějších současných učenců, jako je Shaykh Muhammad al-Yaqoubi, Shaykh Muhammad Shukayr, Shaykh Ahmad al-Fadil nebo Shaykh Abdurrahman ould Murabit al-Hajj. V současné době se věnuje výuce klasického sunnitského islámu, mezináboženskému dialogu a boji proti islamofobii v České republice. Několik učenců, mezi nimi Shaykh Muhammad al-Yaqoubi, Shaykh Ahmad al-Fadil nebo Shaykh Fares Omran, mu dalo svolení k tomu, aby zval lidi k islámu. Studuje také Arabistiku a Dějiny a kulturu islámských zemí na Univerzitě Karlově v Praze, kde studuje u nejlepších českých orientalistů a islamologů. Bratr Yaseen je aktivní umělec, hovoří plynně pěti jazyky a miluje cestování, přírodu, všechny druhy knih, parfémy, jídlo, kávu a čaj, hluboké diskuse, strategické hry, psychologii, historii, bojová umění a mnoho dalších věcí.


Course Curriculum


  Live Class Information
Available in days
days after you enroll